Geef eens een opleiding cadeau voor Kerst

L&D Beleid
Tinne

De arbeidsmarkt smeekt om talent

“Als we naar de inkomende vacaturecijfers van VDAB kijken, zien we een daling van 15,5% ten opzichte van vorig jaar. Daarvoor waren er jaarlijks telkens flinke stijgingen. Toch gaat het nog altijd over 250.000 vacatures op jaarbasis, waarvan er 40.000 hardnekkig blijven openstaan. Men vindt hiervoor niet de mensen met het juiste profiel om dat in te vullen. Corona heeft dat uiteindelijk op sommige domeinen zelfs versterkt: in de zorg zijn er enorm veel vacatures, die niet allemaal op het VDAB-platform verschijnen. In het voorjaar was er ook in fruitsector enorme krapte, omdat de grenzen sloten en men niet zoals gewoonlijk met buitenlandse arbeidskrachten kon werken.”

“Aan de andere kant hebben we de werkzoekenden. Daarvan kennen wij er bij VDAB ruim 200.000. In Limburg zijn het er 25.000. De werkloosheid is door corona met gemiddeld 6% gestegen – wat veel hoger was geweest zonder het systeem van tijdelijke werkloosheid. Wie zijn deze werklozen? Een eerste element dat bij deze groep opvalt: één op vier is 55+.  Eén op vier draagt ook het label ‘arbeidsgehandicapt’. Dat kan een rugprobleem zijn, epilepsie, slechtziendheid, … Mensen voor wie werkgevers een aanpassing moeten doen. Werkgevers hebben lang geprobeerd om deze groepen aan de kant te laten liggen, maar voor corona begonnen ze inclusiever te worden. Corona heeft nog eens aangetoond dat dit de meest kwetsbare groepen zijn. Maar deze kansengroepen zijn wel echt degenen die we moeten aanspreken.”

“Want er heerst een aanzienlijk onevenwicht op de arbeidsmarkt. Vijf jaar geleden stonden tegenover elke vacature – puur rekenkundig, zonder rekening te houden met competenties –  tien kandidaten. Nu is dat minder dan vier. Voor verpleegkundigen gaan die cijfers zover als 0,2. Dus opnieuw: we hebben heel creatief om te gaan met talent. De vergrijzing en technologische vooruitgang maken die situatie alleen maar nijpender: voor elke 100 mensen die weggaan, staan er 81 mensen klaar. Agoria heeft berekend dat voor elke job die verdwijnt omwille van digitalisering er 3,7 nieuwe jobs bijkomen. Hier staat een hoop mensen tegenover, maar wel met een lichtjes ander profiel.”

Levenslang leren, van en voor iedereen

“Dus: de arbeidsmarkt smeekt om talent en door maatschappelijke veranderingen wordt die uitdaging alleen maar groter. VDAB ziet hierop drie antwoorden: 1) de competentie-aanpak, herscholen, omscholen en bijscholen; 2) zoeken naar andere arbeidskrachten die niet bij VDAB gekend zijn maar wel zouden willen werken, zoals mensen die op RIZIV statuten staan omdat ze ziek zijn geweest, of vrouwen met allochtone afkomst en tenslotte 3) over de landsgrenzen zoeken, richting Nederland en Frankrijk of verder weg – onlangs zijn we zelfs in Portugal verpleegkundigen gaan scouten.”

“Waarom is die competentie-aanpak zo belangrijk? Als we nu kijken naar het hoogst behaalde diploma van de werkzoekenden, zien we dat diploma’s lonen: 40.000 mensen van de 200.000 werkzoekenden hebben enkel lager onderwijs gehad. Je ziet hetzelfde bij schoolverlaters: het percentage dat na een jaar geen job heeft, daalt naarmate de scholingsgraad hoger is. VDAB is daarnaast ook zeer gefocust op knelpuntberoepen. Elk jaar neemt aantal knelpuntberoepen toe, nu zitten we rond de 150 beroepen waar we geen geschikte profielen voor vinden. Dit zijn beroepen waarvoor de juiste scholing vereist is. Tel daar bij op de competenties die we nodig hebben om de gevolgen van vergrijzing en digitalisering op te vangen en we hebben heel veel redenen om te zeggen dat levenslang leren de verantwoordelijkheid van ons allemaal is.”

“OESO zegt dat  België en Vlaanderen daarin nog een weg te gaan hebben. We hebben geen sterke cultuur van levenslang leren: we scheppen nog niet veel op aan de toog over opleiding, we vragen het nog niet onder de kerstboom, het zit nog niet echt in onze taal… en dat is jammer.”


Aanbod VDAB

VDAB heeft een ruim aanbod om hieraan tegemoet te komen. Er zijn klassikale trainingen, online leermogelijkheden en opties leren op de werkvloer. Sommigen zijn door VDAB zelf gemaakt, veel is tot stand gekomen in samenwerking met scholen, CVO’s, Syntra, sectorfondsen, etc. dit aanbod is voor alle burgers, dus niet enkel voor werkzoekenden. Ook werknemers en werkgevers kunnen ervan gebruikmaken. De VDAB-opleidingen kunnen tenslotte ook goed van pas komen voor mensen in tijdelijke werkloosheid. Hier ligt het initiatief dan wel bij de werknemer. “Waar we wel zien dat dit vaak in dialoog gebeurt met de werkgever,” zegt Tinne Lommelen.

Alle opleidingen zijn te bekijken via https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?p=1

Lees ook ...