Whitepaper Federgon: tijd voor een Learning & Development-minister?

L&D Beleid
Whitepaper Blauw

Hieronder integraal de conclusie van het whitepaper:

"Leren en Ontwikkelen houdt zowel verband met onderwijs, werken, arbeidsmarkt, welzijn, … Het is belangrijk dat al deze punten met mekaar worden verbonden zodanig dat volop werk kan worden gemaakt van de levensloopbaan. Vandaag wordt er teveel gefragmenteerd gewerkt. 

Onze paper heeft het over L&D, niet over onderwijs. Dit neemt niet weg dat voorkomen steeds beter is dan genezen en dat het onderwijs altijd moet leiden tot kwalificaties. Schoolplicht moet evolueren naar kwalificatieplicht. Ongekwalificeerde uitstroom moet drastisch verminderen. ‘Leren leren’ moet een basiscompetentie worden. 

Leren en ontwikkelen is niet het monopolie van HR binnen bedrijven en organisaties, noch van het onderwijs of van scholen, maar een completere beweging waarin alle stakeholders hun rol en verantwoordelijkheid dienen op te nemen. Elke partij (individu, werkgever en overheid) draagt hierin een deel van de verantwoordelijkheid en moet hiervoor maximaal de middelen krijgen, maar hier ook op worden geresponsabiliseerd. 

L&D is een individuele aangelegenheid en leerbaarheid en leervermogen zijn verschillend van persoon tot persoon. L&D is dan ook maatwerk, temeer daar de loopbaan steeds meer het referentiekader wordt van het leren.

• Identificeer de leer- en ontwikkelvraag als vertrekpunt voor L&D-trajecten.
• Het creëren van een individuele leerrekening moet het sluitstuk worden. Geef het individu de regie over loopbaan en ontwikkeling en monitor het effectieve gebruik om bijsturing mogelijk te maken.
• ‘Learning tech’ faciliteert individueel L&D-maatwerk en is een enabler voor meer efficiëntie en 365/24/7 L&D.
• Investeer in loopbaandienstverlening. Het is een belangrijk instrument van L&D. Preventief werken, via instrumenten als de loopbaancheque, moet individuen helpen om duurzame loopbanen uit te bouwen.
• Een evenwicht tussen hard en soft skills is noodzakelijk. Bezorg individuen op een laagdrempelige manier inzicht in hun zachte vaardigheden, want dit zijn de “transferable” skills die hen door de loopbaan loodsen.
• Nazorg en opvolging moeten deel uitmaken van opleidingstrajecten.

L&D 2.0 vraagt een aangepaste organisatie

• Het is een kerntaak van de overheden om L&D te faciliteren, maar organiseren van L&D-dienstverlening is dat in wezen niet. De pijlers waarrond de overheid deze kerntaak kan faciliteren is gecentreerd rond loopbanen, data en netwerk.
• Er is geen gebrek aan middelen die worden ingezet voor L&D, maar er is een manifest gebrek aan duidelijkheid over de effectiviteit en efficiëntie van het (in belangrijke mate) publieke aanbod. Verschuif progressief de inefficiënt ingezette middelen van aanbod naar vraag tot een 50/50 evenwicht.
• De overheid dient impulsen te geven aan L&D-ondernemerschap zodat innovatie volop kan spelen in de markt van het leren enerzijds, en zodat het L&D-aanbod wendbaarder wordt anderzijds. Dit betekent onder meer het multipliceren van vraaggestuurde instrumenten als vouchers, tenders, trekkingsrechten, fiscale stimuli, … Investeer hiermee in de ontwikkeling van een leercultuur binnen organisaties.
• De overheid kan ondernemerschap, innovatie en creativiteit stimuleren in L&D. Hiervoor is het belangrijk een level playing field te garanderen ten aanzien van alle operatoren.

Faciliteer een grotere arbeidsmarktmobiliteit, want die leidt tot dynamischere en flexibelere loopbanen die de behoefte aan L&D enkel doen toenemen.
• Er is nood aan een meer activerend arbeidsrecht, waarbij de focus van de rechten die gekoppeld zijn aan de individuele arbeidsrelatie wordt verlegd naar de loopbaan.
• De Federgon-transitietrajecten kunnen hierin een toonaangevend instrument zijn.
• Het activerend inzetten van outplacement en re-integratie van arbeidsongeschikten moeten leiden tot duurzamere participatie.

Bekijk de volledige whitepaper op de site van Federgon

VOV organiseert in samenwerking met Federgon een online discussie om over deze whitepaper van gedachten te wisselen. Kom ook! Heb je opmerkingen of suggesties, mag je die altijd bezorgen via info@vov.be

Lees ook ...