Disclaimer & Privacy

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van VOV lerend netwerk. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. VOV lerend netwerk kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.


Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van ons vakgebied geeft VOV.be evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

VOV.be is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar een link wordt gemaakt (VOV lerend netwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks).

VOV.be kan de inhoud van de site (links inbegrepen) op elk moment en zonder kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen. VOV.be is niet verantwoordelijk voor eender welke beslissing genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of geleden schade door dergelijke beslissing.


Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan de initiatiefnemende organisatie (VOV lerend netwerk), hetzij aan met haar (hen) verbonden leden of aan derden. VOV lerend netwerk geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden. Je zal je onthouden van elke inbreuk hierop.


Privacy - GDPR

1. Dit privacybeleid legt uit wat we met jouw persoonlijke gegevens doen als je jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief, lid bent bij VOV lerend netwerk, of in contact komt met ons. We maakten dit beleid op in het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR), waarbij burgers van de EU kunnen genieten van een transparante manier om persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen. Deze regelgeving ging van kracht op 25 mei 2018.

2. Als we doorheen dit privacybeleid spreken over ‘ons’ of ‘wij’, dan hebben we het over VOV lerend netwerk.

3. Als we spreken over ‘beleid’, dan hebben we het over dit privacybeleid.


Het soort persoonlijke informatie dat we verzamelen en waar we het opslaan

4. Door te registreren op de website als VOV-lid of als geïnteresseerde in de VOV-nieuwsbrief maak je een profiel aan. Door in te loggen op deze website stem je in enkele gegevens te delen met andere gebruikers/leden zodat je optimaal kan netwerken. Hiervoor gebruiken we Open Source ERP en CRM-systeem Odoo. Beide systemen verklaren zich in regel met de GDPR richtlijnen. In deze systemen bewaren we algemene persoonlijke informatie: naam, adres, telefoonnummer, naam van je bedrijf, e-mailadres, website van je bedrijf, ondernemingsnummer en welke afspraken we ondertussen hebben gehad.

5. Met het oog op de optimalisering van onze (leden)werking, voeren we data-analyses uit op bestanden die we opslaan in Dropbox for Business. 

De persoonlijke informatie die we verzamelen via derden

6. Meestal verzamelen we zelf informatie, maar in bepaalde gevallen kan het gebeuren dat we via derden ook persoonlijke informatie krijgen:

a. Als je via Eventbrite iets online koopt, dan ontvangen wij transactiegegevens van betaalproviders die gelegen zijn in de V.S, Engeland of Australië om de betaling te verwerken

b. Via sociale media (Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, Instagram,…) als je in interactie met ons gaat. Deze firma’s zijn gevestigd in de V.S. of Engeland. We kunnen vanuit die kanalen demografische, geografische en fraudedetectie informatie ontvangen.

Wat gebeurt er met je persoonlijke informatie?

7. We vragen enkel de gegevens op die we nodig hebben voor het opvolgen van een eventueel lidmaatschap, het versturen van nieuwsbrieven en het organiseren van onze activiteiten.

8. Met de door jou opgegeven gegevens houden we je op de hoogte van diverse activiteiten en de praktische gegevens rond de juiste locatie & details van een event. We houden je op de hoogte van eventuele wijzigingen en indien het om een betalend evenement gaat, sturen we jou hiervoor een factuur.

9. Jouw gegevens (naam, mailadres, telefoonnummer, functie, bedrijfsnaam, facturatiegegevens ...) komen in onze database terecht om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn en voor onze nieuwsbrieven, uitnodigingen en promoties.

10. Je hebt recht op inzage in de persoonlijke gegevens die je aanbelangt en je kan deze, in voorkomend geval, ten allen tijde aanpassen via je profiel. Je hoeft daar alleen voor in te loggen op onze website. Ben je jouw paswoord vergeten, dan kan je ons gewoon daarvan op de hoogte brengen via telefoon +32 (0) 3 454 59 70 of mail aan info@vov.be. Desgewenst bezorgen we jou een uitprint van jouw gegevens in onze CRM-systemen.

11. Je kan uiteraard expliciet vragen je gegevens te laten verwijderen. Stuur hiervoor een mail “Graag schrapping gegevens” naar info@vov.be.

12. Je persoonsgegevens geven we niet aan andere leden binnen VOV lerend netwerk, tenzij wij je toestemming krijgen om ze ter beschikking te stellen. Je bedrijfsnaam is (tijdens het registratieproces van een nieuwe bezoeker) wel zichtbaar in een drop down veld, ook als je bedrijfsnaam persoonsgegevens bevat.


13. We verkopen noch delen je gegevens met derden, tenzij we een gerechtelijk onderzoek ons daartoe dwingt. Je ontvangt eventueel wel enkele commerciële communicaties van partners, tenzij je daar voor uitschrijft. Hetzelfde geldt voor onze nieuwsbrieven. Dat kan steeds onderaan de desbetreffende mail. Als je lid bent van VOV lerend netwerk, raden we je echter aan om gedurende het lopende lidmaatschap geabonneerd te blijven op onze nieuwsbrieven, aangezien dat eveneens impact heeft op het verkrijgen van de uitnodigingen en praktische updates.

14. Tijdens onze activiteiten nemen we foto’s, waarvan we er een aantal op onze website kunnen plaatsen. Als je op een foto staat die je wenst te laten verwijderen, kan je dit melden info@vov.be.

Cookies en webanalyse

15. Onze website is in staat om cookies te verzamelen. Algemene informatie over de regelgeving rond cookies kan je hier vinden.

16. Voor onze webanalyse gebruiken we het standaard dashboard van Google Analytics waar enkel surfgedrag in kaart gebracht wordt en een aantal demografische en geografische gegevens. Er worden hier geen persoonsgegevens getoond of gebruikt.

17. Voor analyse van het surfgedrag op sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn gebruiken we de advertsing tools die door deze firma’s worden aangeboden.