Algemene voorwaarden VOV

  I.    DEFINITIES

  Artikel:

  een artikel uit deze algemene voorwaarden.

   

  Consument:

   

  de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (i.d.z.v. artikel I.1.2° Wetboek Economisch Recht).

   

  Deelnemer:

   

  de natuurlijke persoon die (namens de Klant) de door VOV geboden ienst zal bijwonen;

   

  Dienst(en):

   

  de door VOV aangeboden en/of in opdracht van de Klant uitgevoerde diensten (evenementen, opleidingen e.d.m.), zoals bepaald in de Overeenkomst.

   

  Duurzame Gegevensdrager:

   

  elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

   

  Intellectuele Eigendomsrechten:

  alle huidige of toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten en aanspraken, in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en naburige rechten, softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen en domeinnamen, met inbegrip van (het recht tot) het aanvragen van de verlening van dergelijke rechten.

   

  Klant:

   

  elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet Consument, die een bestelling plaatst, al dan niet via de Website, zowel voor zichzelf of voor derden, en/of een Overeenkomst sluit met VOV.

   

  Overeenkomst:

   

  de tussen VOV en de Klant afgesloten overeenkomst(en) in verband met de Diensten van VOV, met inbegrip van huidige algemene voorwaarden.

   

  Overeenkomst op Afstand:

   

  een Overeenkomst die tussen VOV en een Consument wordt gesloten i.h.k.v. een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de VOV en de Consument).

   

  Overmacht:

   

  omstandigheden die de nakoming van de verbintenis van VOV redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt en die niet aan VOV toerekenbaar zijn, zelfs indien dit voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst, zoals, doch niet beperkt tot, natuurramp, oorlog, epidemie en pandemie, sabotage, vorst, brand, ontploffing, blokkades, staking, lock-out, overheids- en administratieve beslissingen, gerechtelijke uitspraken of bevelen, verstoring van externe informatietechnologie, materiaalschaarste, telecommunicatie, stroomvoorziening en andere systemen of netwerken.

   

  VOV:

   

  Naam: VOV, Lerend Netwerk VZW

  Maatschappelijke zetel: Jozef Wautersstraat 3, 2600 Antwerpen

  Ondernemingsnummer (btw): (BE)0455.105.885

  Telefoonnummer: +32 (0)3 454.59.70 (bereikbaar op werkdagen)

  E-mailadres: info@vov.be

   

  Website:

   

  de website beschikbaar op https://www.vov.be/ uitgebaat door VOV.

   

  Werkdagen:

   

  dit zijn alle dagen, behalve zaterdagen, zondagen en Belgische wettelijke feestdagen, van 9u00 tot 17u00.

   

   

  II.    ALGEMENE BEPALINGEN

   

  1.            Toepassingsgebied

  1.1.        Deze algemene voorwaarden maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een integraal deel uit van en zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van elke tussen VOV en de Klant gesloten Overeenkomst, m.i.v. alle offertes, facturen en Diensten van VOV.

  1.2.        Behoudens bewijs van het tegendeel, houdt iedere bestelling (al dan niet via de Website) de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Klant. De Klant erkent en aanvaardt dat uitsluitend de algemene voorwaarden van VOV van toepassing zijn en dat de eventuele eigen algemene voorwaarden volledig uitgesloten worden, dan wel dat de algemene voorwaarden van VOV voorrang hebben.

  1.3.        Hetgeen uitdrukkelijk in de tussen VOV en de Klant gesloten Overeenkomst gestipuleerd werd, heeft in geval van tegenstrijdigheid steeds voorrang boven deze algemene voorwaarden.

  1.4.        De Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid of voorwaarden van andere dienstverleners, partners, leveranciers of ondernemingen waarop VOV beroep doet.

  1.5.        Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van ondernemingen (i.d.z.v. artikel I.1.1° Wetboek Economisch Recht) en van Consumenten.

  1.6.        VOV behoudt zich het recht voor de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden steeds te wijzigen mits het voorafgaand akkoord van de Klant (hetgeen o.a. kan bewezen worden door de verdere uitvoering van de Overeenkomst of het blijven bestellen van Diensten en/of gebruik maken van de Website). Elke bestelling is onderworpen aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. De meest actuele versie van deze algemene voorwaarden is te allen tijde te raadplegen op de Website. Op verzoek van de Klant zal VOV de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk en kosteloos toezenden (via een Duurzame Gegevensdrager).

   

  2.            Aanbod

  2.1.        Het aanbod geldt steeds onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen (d.i. minstens 15 Deelnemers). Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken (bvb. indien er onvoldoende inschrijvingen zijn of indien de opleiding, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan), zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding. VOV is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van een bepaalde Dienst (bvb. omdat er te weinig inschrijvingen zijn of omdat het totaal aantal mogelijke Deelnemers al bereikt is).

  2.2.        De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VOV niet.

  2.3.        De informatie en het aanbod op de Website, inclusief de beschrijving van de Diensten, is indicatief en van algemene aard, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de Overeenkomst. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico van de Klant en/of de Deelnemer.

   

  3.            Totstandkoming van de Overeenkomst

  3.1.        De offertes van VOV zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, louter informatief, niet‑bindend en geldig voor een periode van 1 week na dagtekening van de offerte. Offertes kunnen slechts voorbehoudloos en zonder afwijking door de Klant worden aanvaard. Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien VOV deze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de Klant aangeleverde informatie.

  3.2.        De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van VOV en het voldoen door de Klant aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat VOV de bestelling bevestigd heeft. Zolang dit niet gebeurd is, kan de Consument de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

  3.3.        Elke wijziging van de bestelling door de Klant is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door VOV en kan aanleiding geven tot een aanpassing van de Overeenkomst (zoals een aanpassing van de prijs).

  3.4.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft VOV de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Voor meer informatie over gegevensbescherming kan de Consument de privacy policy raadplegen: https://vov.be/disclaimer-privacy.

  3.5.        VOV archiveert de afgesloten Overeenkomsten elektronisch en stelt ze op verzoek van de Klant ter beschikking op een Duurzame Gegevensdrager.

  3.6.        Voor iedere door VOV aangeboden Dienst zijn er, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, een maximum aantal Deelnemers toegelaten. VOV kan een Deelnemer weigeren indien er geen beschikbare plaatsen meer zijn. In voorkomend geval brengt VOV de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en betaalt zij iedere reeds ontvangen vergoeding binnen de tien (10) kalenderdagen terug.

   

  4.            Bestelprocedure Diensten

  4.1.        Diensten worden besteld via e-mail (x) of via de Website. Indien een bestelling via de Website verloopt, zal de Klant gevraagd worden een registratieformulier in te vullen. De Klant zal dit formulier correct invullen. Als alle gegevens ingevuld zijn, kan de Klant zijn bestelling bevestigen door op “Doorgaan” te klikken. Tenzij anders overeengekomen, houdt zulks houdt een bestelling met een betalingsverplichting in. In voorkomend geval zal VOV een factuur opmaken en aan de Klant overmaken.

  4.2.        In geval van problemen met betrekking tot de werking van (de databank via) de Website, inzonderheid in geval van poging tot fraude, een onvolledige of onjuiste bestelling, het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens, het niet-betalen van vorige Diensten of enige (andere) tekortkoming van de Klant, heeft VOV het recht om zonder enige motivering de bestelling op te schorten of te weigeren.

   

  5.            Uitvoering overeenkomst

  5.1.        Alle verbintenissen van VOV uit hoofde van een Overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.

  5.2.        VOV kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op verbonden ondernemingen of derde partijen, zoals onderaannemers of externe dienstverleners, en hun personeel of aangestelden, ongeacht hun locatie.

  5.3.        VOV kan iedere Overeenkomst of afzonderlijke rechten en/of verplichtingen ervan overdragen aan haar verbonden ondernemingen of derden, ongeacht hun locatie. In voorkomend geval zal deze overdracht tegenstelbaar zijn aan de Klant na eenvoudige schriftelijke kennisgeving door VOV, waarna VOV bevrijd zal zijn van haar contractuele verplichtingen. In dat geval blijft de Overeenkomst voortbestaan tussen de Klant en de derde. Indien de Klant een Consument is, zullen de garanties voor de Klant niet geringer worden (cf. artikel VI.83, 31° WER).

  5.4.        De Diensten worden geleverd zoals omschreven op de Website of bepaald in de Overeenkomst. VOV heeft evenwel het recht, omwille van organisatorische redenen, een Dienst te laten doorgaan op een andere locatie of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld (via e-mail of telefonisch). Dergelijke verandering geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of verbreking van de Overeenkomst.

  5.5.        VOV heeft het recht om een of meer van haar Diensten te annuleren, te verplaatsen naar een latere datum of digitaal aan te bieden in geval van Overmacht (o.m. ziekte instructeur) of indien 10 kalenderdagen voor de aanvang van de Dienst het minimumaantal Deelnemers niet bereikt werd. In voorkomend geval brengt VOV de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In geval van een annulatie betaalt VOV de reeds ontvangen vergoedingen binnen de 10 kalenderdagen na de mededeling van de annulering terug aan de Klant. In de andere gevallen brengt zij de Klant binnen diezelfde termijn op de hoogte van de nieuwe datum, dan wel bezorgt zij de Klant een link waarop de Deelnemer kan inloggen. Het annuleren, verplaatsen naar een latere datum of digitaal aanbieden van een Dienst, om welke reden dan ook, geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of verbreking van de Overeenkomst.

   

  6.            Verplichtingen van de Klant en de Deelnemer

  6.1.        Een Klant kan zijn reservatie alleen maar schriftelijk annuleren en mits de betaling van een schadevergoeding gelijk aan (a) 100% van de inschrijvingsprijs van de betrokken Dienst indien minder dan 15 kalenderdagen voor de voorziene aanvang van de Dienst wordt geannuleerd of (b) 50% van de inschrijvingsprijs van de betrokken Dienst indien wordt geannuleerd 15 kalenderdagen of meer voor de voorziene aanvang van de Dienst.

  6.2.        Indien een Klant niet annuleert en de Deelnemer is zonder voorafgaande melding niet aanwezig op een Dienst, dan is de Klant en/of de Deelnemer een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan de inschrijvingsprijs van de betrokken Dienst, doch met een minimum van EUR 250,- (en zulks onverminderd het recht van VOV om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade).

  6.3.        Iedere Deelnemer is verplicht om zich te legitimeren d.m.v. een geldig legitimatiebewijs. Indien de Deelnemer zich niet kan legitimeren, is VOV gerechtigd om hem/haar uit te sluiten van de deelname aan de Dienst.

  6.4.        Het wisselen tussen verschillende Diensten of edities van een Dienst is niet toegestaan. In voorkomend geval zal de Klant en/of Deelnemer de Overeenkomst overeenkomstig Artikel 6.1 moeten annuleren en een nieuwe bestelling plaatsen voor de gewenste Dienst.

   

  7.            Klachten

  7.1.        Elke klacht over de levering van een of meer Diensten en/of over de uitvoering van een Overeenkomst moeten op straffe van verval gemotiveerd en per aangetekend schrijven geschieden uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na de uitvoering van de Dienst. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak van de Klant tegen VOV.

  7.2.        VOV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. de producten of diensten van derden.

  7.3.        Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, noch verleent het de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden of enige schadevergoeding te eisen.

   

  8.            Herroepingsrecht bij Overeenkomst op Afstand

  8.1.        Indien de Klant een Consument is, kan hij/zij onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Artikel 8 een Overeenkomst op Afstand gedurende een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag na de sluiting van de overeenkomst, zonder opgave van redenen herroepen (zoals bepaald in artikel VI.47 WER).

  8.2.        De Consument heeft, overeenkomstig artikel VI.53, 1° WER, geen herroepingsrecht na de volledige uitvoering van de Dienst.

  8.3.        Als de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit, binnen de termijn zoals bepaald in Artikel 8.1, schriftelijk en op ondubbelzinnige wijze aan VOV. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

   

  9.            Prijzen, facturatie en betaling

  9.1.        Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen bepaald in de Overeenkomst.

  9.2.        De prijs is exclusief btw (tenzij de Klant een Consument is) en eventuele leverings- en/of administratiekosten. De prijzen staan vermeld in euro en zijn geldig op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst.

  9.3.        De totale prijs is integraal opeisbaar na bevestiging van de bestelling door de Klant. Tenzij schriftelijk anders bepaald, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen contant, en alleszins voor de uitvoering van de Dienst, te worden voldaan. Bij gebreke hieraan kan VOV de toegang van een Deelnemer tot de betrokken Dienst weigeren.

  9.4.        Ingeval de leveranciers van VOV hun prijzen t.o.v. VOV verhogen, heeft VOV het recht om deze prijsverhoging onverkort door te rekenen aan de Klant. Prijzen kunnen ook steeds in onderling akkoord worden gewijzigd.

  9.5.        Alle wijzigingen aan bestellingen op vraag van de Klant vallen integraal ten laste van de Klant en worden afzonderlijk gefactureerd aan de tarieven zoals vastgesteld in de Overeenkomst of, bij ontstentenis daaraan, volgens de op het moment van de uitvoering van kracht zijnde prijzen van VOV.

  9.6.        VOV bezorgt de facturen elektronisch via het door de Klant aangegeven e-mailadres. Indien de Klant een Consument is, kan hij weigeren om elektronische facturen te ontvangen.

  9.7.        Een factuur kan maar geldig geprotesteerd worden binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de uitgiftedatum ervan middels een aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging gemotiveerd schrijven. Iedere factuur die niet op voormelde wijze geprotesteerd werd, is onherroepelijk aanvaard.

  9.8.        Bij ontstentenis aan integrale en tijdige betaling heeft VOV recht op:

  (i)      indien de Klant een Consument is en niet binnen 14 kalenderdagen na de datum van de eerste aanmaning tot betaling overgaat: nalatigheidsinteresten gelijk aan een interestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de eerste ingebrekestelling aan de consument werd verzonden t.e.m. de datum van integrale betaling.

  (ii)     indien de Klant een onderneming is, heeft VOV van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op enerzijds nalatigheidsinteresten gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vervaldatum van de betrokken factuur en anderzijds op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 75,- (onverminderd het recht van VOV om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade).

  9.9.        Bij ontstentenis aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

  9.10.     Alle betalingen door de Klant worden eerst toegerekend op de interesten, schadevergoeding en eventuele kosten, en pas daarna op de hoofdsom van de langst vervallen factu(u)r(en).

  9.11.     VOV heeft het recht om alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de Klant aan VOV verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. Tenzij de Klant een Consument is of behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VOV, is compensatie door de Klant niet toegestaan.

  9.12.     De Klant en de Deelnemer, of indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst hen verplicht.

   

  10.         Wanprestaties en beëindiging van de Overeenkomst

  10.1.     VOV is gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, haar verplichtingen op te schorten of te beperken indien de Klant en/of de Deelnemer tekortkomt(en) aan een van zijn (hun) verplichtingen onder de Overeenkomst (zoals, maar niet beperkt tot tijdige betaling). VOV brengt de Klant schriftelijk op de hoogte van de opschorting. VOV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade die de Klant en/of de Deelnemer hierdoor zou(den) lijden. De Klant blijft tijdens de volledige periode van opschorting verplicht om de (volledige) prijs, alsook alle bijkomende kosten te betalen.

  10.2.     In geval van een tekortkoming door de Klant en/of de Deelnemer aan een van zijn (hun) verplichtingen onder de Overeenkomst (zoals, maar niet beperkt tot tijdige betaling), kan VOV de Overeenkomst lastens de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven en mits de toekenning van een remediëringstermijn van 15 kalenderdagen.

  10.3.     VOV heeft het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant, wanneer het duidelijk is dat de Klant, na te zijn aangemaand om binnen een termijn van 15 kalenderdagen voldoende waarborgen te bieden voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen, zijn verbintenissen niet zal nakomen en dat de gevolgen van die niet-nakoming voldoende ernstig zijn voor VOV.

  10.4.     Indien VOV de Overeenkomst lastens de Klant buitengerechtelijk ontbindt overeenkomstig Artikel 10.2 of Artikel 10.3, is de Klant VOV een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de inschrijvingsprijs van de betrokken Dienst (onverminderd het recht van VOV om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade), met een minimum van EUR 250,-. In alle gevallen heeft VOV recht op integrale vergoeding voor de door haar voor de ontbinding uitgevoerde Diensten.

  10.5.     VOV heeft het recht de Overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te ontbinden indien de Klant failliet verklaard wordt, zijn activiteiten stopzet of vereffend wordt. In voorkomend geval worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

   

  11.         Aansprakelijkheid

  11.1.     VOV is enkel aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit haar bedrog, de opzettelijke of zware fout van haarzelf of haar aangestelden of de schade die het gevolg is van het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen van de Overeenkomst. VOV is daarentegen nooit aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van Overmacht, noch voor schade veroorzaakt door toeval, een externe oorzaak of door handelingen of nalatigheden van de Klant en/of de Deelnemer (zoals het niet naleven van de verplichtingen onder de Overeenkomst), zijn aangestelden en/of derden. VOV is evenmin aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

  11.2.     Enkel de Klant en/of de Deelnemer is (zijn) aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij (zij) van de Diensten maakt (maken) en/of de doeleinden waarvoor hij (zij) deze aanwendt (aanwenden).

  11.3.     VOV is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade zoals doch niet beperkt tot economische schade (bv. winstderving, tijdverlies, verlies van opportuniteiten, verlies aan goodwill, toename van algemene kosten, verstoring van handelsactiviteiten verlies van klanten, vorderingen van derden enz. of enige andere vorm van economische schade), immateriële schade (bv. reputatieschade) en schade aan producten. VOV is evenmin aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering van de Diensten, noch voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

  11.4.     In ieder geval dient de Klant binnen de 10 kalenderdagen na vaststelling van eventuele schade VOV aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging in kennis te stellen van het schadeverwekkende feit, bij gebreke waaraan de klacht niet wordt aanvaard en de Klant geacht wordt afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens VOV.

  11.5.     Bij schending van enige op hem rustende verplichting, of in geval van door de Deelnemer veroorzaakte schade, zal de Klant VOV integraal vergoeden voor alle schade die VOV leidt. De Klant vrijwaart VOV tevens voor iedere schadeaanspraak van derden ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst.

  11.6.     VOV kan in geen geval hoofdelijk, ondeelbaar of in solidum met derden gehouden zijn schade te vergoeden.

  11.7.     Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van VOV, ongeacht de omvang van de schade en de soort tekortkoming, steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar werd uitbetaald of, bij ontstentenis daaraan, het bedrag gelijk aan de inschrijvingsprijs van de Dienst waarop de klacht is gebaseerd.

  11.8.     Niets in deze bepaling houdt t.a.v. een Consument een uitsluiting of beperking in van VOV’s aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt door het doen of nalaten van VOV’s.

   

  12.         Overmacht

  12.1.     De prestaties van VOV worden in geval van Overmacht geheel, dan wel gedeeltelijk opgeschort voor de volledige duur ervan, zonder dat de Klant en/of de Deelnemer enig recht op schadevergoeding heeft. In voorkomend geval wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de opschorting.

  12.2.     Indien de Overmacht langer duurt dan 3 maanden zullen VOV en de Klant te goeder trouw de Overeenkomst heronderhandelen. Indien de heronderhandeling vruchteloos dan wel zinloos zou zijn, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te beëindigen. In voorkomend geval vergoedt de Klant VOV voor de reeds geleverde Diensten.

   

  13.         Verwerking van persoonsgegevens

  13.1.     VOV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant, de Deelnemer of andere betrokkenen in het kader van de Overeenkomst. Zij treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”). Zij treft o.m. ook alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens die via de Diensten worden verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens door VOV is haar privacy policy van toepassing die kan worden geraadpleegd op https://vov.be/disclaimer-privacy. Indien en voor zover VOV t.a.v. de Klant kwalificeert als een verwerker van persoonsgegevens, waarbij zij in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen (bv. klanten, medewerkers, werknemers, dienstverleners of leveranciers van de Klant) verwerkt op instructie en ten behoeve van de Klant, dienen de bepalingen van artikel 28.3 AVG nageleefd te worden.

  13.2.     In ieder geval zal de Klant de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG, naleven en hiertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

  13.3.     Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website kan de Consument de cookie policy van VOV raadplegen: https://vov.be/disclaimer-privacy.

   

  14.         Varia

  14.1.     De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet‑uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. De rechter heeft de bevoegdheid om de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling zodanig aan te passen dat deze geldig en afdwingbaar wordt en tegelijk zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

  14.2.     Op geen enkele wijze kan enig doen of nalaten van VOV of enige bepaling in de Overeenkomst worden beschouwd als een afstand van recht ten nadele van VOV.

  14.3.     Alle Intellectuele Eigendomsrechten zijn de exclusieve eigendom van VOV (of haar licentiegevers). Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als een volledige of gedeeltelijke overdracht of licentie van de Intellectuele Eigendomsrechten van VOV. Het is de Klant niet toegestaan enig onderscheidingsteken (bijvoorbeeld een merk of handelsnaam) of enige creatie van VOV of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld (bijvoorbeeld als domeinnaam).  Niets van de tijdens de Diensten gebruikte teksten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm openbaar gemaakt of ter beschikking gesteld van derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van VOV. In geval van een inbreuk op deze bepaling is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van EUR 2.500,-, onverminderd het recht van VOV om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

   

  15.         Geschillen

  15.1.     Alle Overeenkomsten tussen VOV en de Klant worden beheerst door Belgisch recht.

  15.2.     Tenzij de Klant een Consument is, zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen territoriaal bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen VOV en de Klant, onverminderd het recht van VOV om een procedure te starten voor de rechtbank bevoegd op basis van de woonplaats / maatschappelijke zetel van de Klant.