Het opleidingsplan: zo geef je het vorm

1 februari 2023 in
Het opleidingsplan: zo geef je het vorm
VOV Lerend Netwerk
| Nog geen reacties

De nieuwe arbeidsdeal doet heel wat stof opwaaien in de wereld van L&D. Ook tijdens onze eerste Pitstop van het jaar werden de koppen bij elkaar gestoken om manieren te vinden om het verplicht aantal opleidingsdagen per werknemer ingevuld én geregistreerd te krijgen. Bovendien moet het opleidingsplan vóór 31 maart 2023 ingediend worden bij FOD WASO. In dit artikel lees je welke info er niet mag ontbreken.


Voordat je het opleidingsplan indient bij FOD WASO (verdere details hierover ontbreken voorlopig nog, indien je meer weet, aarzel niet om ons hierover te informeren via info@vov.be), dient je ontwerp voorgelegd te worden aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. Zij geven hun advies ten laatste op 15 maart 2023. Je dient je voorstel dus best in de loop van februari reeds in om hen voldoende tijd te geven om het ontwerp te bekijken.

Geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging? Dan leg je het ontwerp van je opleidingsplan, ook vóór 15 maart 2023, voor aan je werknemers. Het plan moet trouwens ook bewaard worden binnen je bedrijf of organisatie, zodat werknemers het kunnen consulteren indien gewenst.

De volgende informatie moet in het opleidingsplan opgenomen worden:

Bedrijfsgegevens

Compleet met maatschappelijke zetel, paritaire comités, syndicale afvaardiging indien van toepassing en het aantal medewerkers tijdens de referteperiode, uitgedrukt in VTE's.

Organisatiedoelstellingen

Hiervoor kan je je baseren op de beleidsvisie en strategie van je bedrijf of organisatie. Je kan de missie en visie van je bedrijf in dit onderdeel verwerken, als ook de stakeholders en de strategische doelstellingen die binnen het bedrijf of de organisatie in het komende jaar behaald dienen te worden.

Visie op leren

Ook hier kan je de interne beleidsvisie op leren en/of het opleidingsbeleid toelichten.

Opleidingsdoelen en opleidingsinitiatieven

In dit onderdeel benoem je alle opleidingsdoelen en de initiatieven die genomen worden binnen het bedrijf of de organisatie om deze te bereiken. Zowel de formele als de informele opleidingsinitiatieven dienen hierin opgenomen te worden. In dit artikel lees je welke opleidingen hieronder vallen.

Doelgroepen

Wees heel specifiek bij het vermelden van de verschillende doelgroepen binnen de organisatie en welke opleidingen deze zullen genieten. Belangrijk: het opleidingsplan geldt voor alle werknemers, arbeiders én bedienden. Je kan deze opdelen in verschillende niveaus, zoals het organisatieniveau, afdelingsniveau, teamniveau, individueel niveau,... Bijzondere aandacht moet gaan naar doelgroepen als risicogroepen, knelpuntberoepen, 50+'ers, werknemers van buitenlandse afkomst en medewerkers met een beperking.

Voorbeeld

De laatste twee puntjes in dit artikel kan je gemakkelijk schematisch weergeven zoals in onderstaand voorbeeld, opgemaakt op functieniveau.

DoelgroepOpleidingsdoelOpleidingsinitiatiefAantal deelnemersGeschatte duurtijdLeervorm
Customer CareRetentie verhogenWorkshop timemanagement102 uurFormeel
TeammanagersVaardigheden ontwikkelenEerste hulp bij psychische problemen51 dagFormeel
...


Ondertekening

Het opleidingsplan dient als volgt ondertekend te worden:

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat het plan een weergave is van de realiteiten en dat de syndicale delegatie/de werknemers (schrappen wat niet past) de mogelijkheid hebben gehad om hun advies hierop te geven en hiermee werd rekening gehouden.

 

Datum : …………………………………………………. Plaats : ……………………………………………..

 

Naam

 

Functie

 

Handtekening(en)


Deel deze post
Labels
Aanmelden om een reactie achter te laten